Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1.5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Author Guidelines

 1. Оригінальні роботи до журналу подаються за допомогою системи подання рукописів Open Journal System. Ви повинні зробити «Нове подання» та завантажити свій документ, використовуючи онлайн-інтерфейс. Усі наступні версії слід завантажувати, використовуючи той самий логін та пароль. Звертаємо увагу авторів на те, що в процесі реєстрації на сайті після заповнення обов'язкової інформації, позначеної зірочкою «*», необхідно вказати ідентифікатор ORCID, афіліацію, посаду, науковий ступінь та поштову адресу для пересилки друкованого варіанту журналу.

 2. Журнал публікує оригінальні дослідницькі статті та оглядові статті, що сприяють розвитку порівняльної педагогіки, вивченню мов та інших освітніх процесів.

 3. Дослідницька стаття повинна представляти оригінальні дослідження, що включають усі стандартні елементи наукового дослідження: ВСТУП, МЕТОДИ дослідження (учасники, інструменти та процедуру проведення), РЕЗУЛЬТАТИ, ДИСКУСІЮ, ВИСНОВКИ, ПОДЯКА, ПОСИЛАННЯ та УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ (ілюстрації, таблиці та рівняння).

 4. Оглядова стаття - це критична оцінка вже опублікованого матеріалу. Оглядова стаття повинна включати аналіз, оцінку та синтез, а не просто відтворення наукових фактів. Вона складається з наступних розділів: визначення проблеми, аналіз попередніх досліджень, роз'яснення предметних взаємозв'язків, суперечностей, проблем та пропозицій для подальших досліджень. Вона включає такі розділи: ВСТУП, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, ПОДЯКА, ПОСИЛАННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ (ілюстрації, таблиці та рівняння).

 5. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New Roman, 1.5 інтревал і не повинна містити менше, ніє 10 сторінок, включаючи всі частини статті (назва, анотація, основний текст, таблиці, ілюстрації та посилання).

 6. Мова. Стаття повинна бути подана англійською мовою. Не приймаються статті написані з використанням автоматизованого перекладача. Статті можуть бути відхилені на підставі некоректного перекладу та наявності великої кількості мовно-стилістичних помилок. Виправлення мовних помилок є обов'язком автора.

 7. АНОТАЦІЯ, що не перевищує 2000 тис друкованих знаків, має бути подана на початку основного тексту статті. Вона повинна коротко описувати проблеми, що розглядаються в дослідженні, як було проведено дослідження, відповідні результати і те, який висновок автори зробили з результатів дослідження, відповідно. Анотація повинна бути написана англійською та українською мовами (переклад буде організований редакційною колегією для авторів, для яких українська мова не є рідною). Анотація має бути коротким, вичерпним викладом змісту статті (проблема, методи, висновки, включаючи статистично значущі елементи).

 8. Нижче анотації: КЛЮЧОВІ СЛОВА, не більше 10 в цілому, точно описуючи зміст рукопису. Вони повинні бути представлені англійською та українською мовами.

 9. ТЕКСТ

 10. Вступ: у цьому розділі слід вказати мету статті, причини дослідження та відповідні результати попередніх дослідницьких проектів.

 11. Розділ «Методи» зазвичай поділяється на: вибірка предмета (учасники), заходи (апарат дослідження або матеріали) і процедури. Процедури повинні бути описані таким чином, щоб дати можливість повторити експеримент і зібрати порівнянні дані. Будь-який статистичний метод повинен бути детально описаний у підрозділі «Методи», і будь-які методи, які зазвичай не використовуються, повинні бути повністю описані або підтверджені посиланнями.

 12. Результати. Просимо обмежити кількість таблиць та ілюстрацій до мінімуму і використовувати їх лише для графічної підтримки своїх тверджень. Використовуйте графіки як альтернативу таблицям, але не дублюйте інформацію в таблицях і графіках. Визначте статистичні терміни, абревіатури та символи. Всі подані одиниці повинні відповідати міжнародній метричній системі. Результати повинні бути представлені в тексті, таблицях та ілюстраціях у логічному порядку. Не повторюйте дані з таблиць або ілюстрацій у тексті, а подайте лише важливі висновки.

 13. Обговорення. Просимо порівняти результати дослідження з попередніми дослідницькими проектами. Поєднати висновки з цілями статті, але уникати тверджень, які не випливають з описаних досліджень. Особливу увагу слід приділяти новим і важливим аспектам дослідження та наступним висновкам. Не повторюйте в деталях дані або іншу інформацію, наведену у вступі, або результати.

 14. Висновки. Розділ «Висновки» є обов’язковим. Надайте стислий виклад висновків, про які йшлося раніше. Не робіть широких тверджень або висновків, які виходять за рамки Вашого дослідження.

 15. Подяка. Розділ «Подяка» може бути доданий після розділу «Висновки», якщо це необхідно.

 16. Посилання в тексті. Посилання в тексті повинні цитуватися відповідно до стилю Американської Психологічної Асоціації (APA style). (див .: Посібник Американської психологічної асоціації, 6-е видання; див. Також: http://www.apastyle.org). Джерела, які написані кирилецею транслітеруються, а в квадратних дужках подається їхній переклад на англійську мову. 

 17. Таблиці. Таблиці повинні бути пронумеровані послідовно і мати відповідний заголовок. Таблиці не повинні дублювати результати, представлені в інших частинах рукопису (наприклад, у графіках). Всі необхідні пояснення та абревіатури повинні бути зазначені під кожною таблицею.

 18. Ілюстрації. До цієї категорії відносяться: фотографії, схеми, алгоритми та інші графічні матеріали.. Фотографії та діаграми називаються "Рисунок (и)" і повинні бути пронумеровані послідовно в тому порядку, в якому вони згадуються. Всі ілюстрації повинні мати підпис. Кожна ілюстрація повинна мати номер і назву. Пояснення до ілюстрацій слід наводити нижче під ілюстрацією. Якщо ілюстрації містять символи, стрілки, цифри або літери, їх слід детально пояснити.

 19. Рівняння та формули

  При наданні рівнянь, будь ласка, спростіть складні формули і ретельно перевірте їх. Розташуйте короткі та прості рівняння у рядку тексту, який не повинен проектуватися вище або нижче лінії. У статтях, де складні рівняння є фундаментальною частиною рукопису і неможливо представити їх розробку в повному обсязі, ми рекомендуємо авторам представити відсутні частини у вигляді окремого неформального письмового повідомлення рецензенту. Всі спеціальні символи (там, де можуть бути сумніви) повинні супроводжуватися приміткою-поясненням.